ลงทะเบียนเข้าทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใส่รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลือกวันที่เข้าสอบ รับกลุ่มละ 40 คน จะแสดงเฉพาะวันที่ผู้เข้าสอบยังไม่ครบจำนวน
คู่มือการใช้งาน
1. การลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2. การแก้ไขข้อมูล หรือวันที่เข้าสอบ ให้กรอกข้อมูลอีกครั้ง และบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการเรียกข้อมูลขึ้นมาให้แก้ไข
3. สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถึง 12.00 น. ก่อนวันที่มีรายชื่อเข้าสอบ 1 วัน
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ได้แจ้ง 08-3411-9491

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com