คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ


ผลการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ปี 2561
คณะ จำนวน ร้อยละ A0[Low]/คน A0[Mid]/คน A0[High]/คน A1/คน A2/คน B1/คน B2/คน C1/คน C2/คน
ครุศาสตร์ 309 25.16 0 20 34 189 60 4 2 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 151 12.3 1 10 16 104 20 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 99 8.06 3 21 17 50 6 2 0 0 0
เทคโนโลยีการเกษตร 22 1.79 1 4 7 9 1 0 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 380 30.94 11 56 54 193 35 20 9 2 0
วิทยาการจัดการ 267 21.74 6 40 41 166 12 1 1 0 0
รวม 1228 100 22 151 169 711 134 27 12 2 0
ร้อยละ 1.79 12.3 13.76 57.9 10.91 2.2 0.98 0.16 0

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com