ลงทะเบียนเข้าวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับ อาจารย์ ปี 2561


ผลการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ปี 2561
คณะ จำนวน ร้อยละ A0[Low]/คน A0[Mid]/คน A0[High]/คน A1/คน A2/คน B1/คน B2/คน C1/คน C2/คน
ครุศาสตร์ 309 25.75 0 18 33 189 60 4 2 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 151 12.58 1 10 16 104 19 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 70 5.83 1 13 11 36 6 2 0 0 0
เทคโนโลยีการเกษตร 22 1.83 1 3 7 9 1 0 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 381 31.75 12 56 54 195 57 5 1 1 0
วิทยาการจัดการ 267 22.25 6 35 41 167 12 1 1 0 0
รวม 1200 100 21 135 162 700 155 12 4 1 0
ร้อยละ 1.75 11.25 13.5 58.33 12.92 1 0.33 0.08 0

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com