ผลการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ปี 2560
คณะ จำนวน ร้อยละ A0[Low]/คน A0[Mid]/คน A0[High]/คน A1/คน A2/คน B1/คน B2/คน C1/คน C2/คน
ครุศาสตร์ 270 21.55 1 14 16 162 57 18 2 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 176 14.05 0 13 21 118 24 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 57 4.55 1 10 9 33 3 1 0 0 0
เทคโนโลยีการเกษตร 34 2.71 3 4 5 21 1 0 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 381 30.41 11 67 57 236 7 3 0 0 0
วิทยาการจัดการ 335 26.74 4 37 58 217 19 0 0 0 0
รวม 1253 100 20 145 166 787 111 22 2 0 0
ร้อยละ 1.6 11.57 13.25 62.81 8.86 1.76 0.16 0 0

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com