ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน Click here to register
หรือ QR CODE

*ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผลการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562

รายงานปี 2560 Click Download
รายงานปี 2561 Click Download
รายงานปี 2562 (เพิ่มสาขาเทคโนโลยีโยธา)Click Download
ผลการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ปี 2562
คณะ จำนวน ร้อยละ A0[Low]/คน A0[Mid]/คน A0[High]/คน A1/คน A2/คน B1/คน B2/คน C1/คน C2/คน
ครุศาสตร์ 272 22.1 2 16 34 146 62 11 1 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 241 19.58 2 17 40 155 25 2 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 6.09 1 13 15 39 6 1 0 0 0
เทคโนโลยีการเกษตร 21 1.71 0 6 4 11 0 0 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 352 28.59 5 40 63 159 79 6 0 0 0
วิทยาการจัดการ 270 21.93 5 37 51 161 16 0 0 0 0
รวม 1231 100 15 129 207 671 188 20 1 0 0
ร้อยละ 1.22 10.48 16.82 54.51 15.27 1.62 0.08 0 0


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com